KU RUN WALK TALK 6 ครั้งที่ 1
พุธหรรษา เกษตรศาสตร์มาออกกำลังกาย ปีที่6
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565
KU RUN WALK TALK 6 ครั้งที่ 2
พุธหรรษา เกษตรศาสตร์มาออกกำลังกาย ปีที่6
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565
KU RUN WALK TALK 6 ครั้งที่ 3
พุธหรรษา เกษตรศาสตร์มาออกกำลังกาย ปีที่6
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565
KU RUN WALK TALK 6 ครั้งที่ 4
พุธหรรษา เกษตรศาสตร์มาออกกำลังกาย ปีที่6
วันที่ 7 ธันวาคม 2565
KU RUN WALK TALK 6 ครั้งที่ 5
พุธหรรษา เกษตรศาสตร์มาออกกำลังกาย ปีที่6
วันที่ 14 ธันวาคม 2565
KU RUN WALK TALK 6 ครั้งที่ 6
พุธหรรษา เกษตรศาสตร์มาออกกำลังกาย ปีที่6
วันที่ 21 ธันวาคม 2565
KU RUN WALK TALK 6 ครั้งที่ 7
พุธหรรษา เกษตรศาสตร์มาออกกำลังกาย ปีที่6
วันที่ 4 มกราคม 2566
KU RUN WALK TALK 6 ครั้งที่ 8
พุธหรรษา เกษตรศาสตร์มาออกกำลังกาย ปีที่6
วันที่ 11 มกราคม 2566
KU RUN WALK TALK 6 ครั้งที่ 9
พุธหรรษา เกษตรศาสตร์มาออกกำลังกาย ปีที่6
วันที่ 18 มกราคม 2566
KU RUN WALK TALK 6 ครั้งที่ 10
พุธหรรษา เกษตรศาสตร์มาออกกำลังกาย ปีที่6
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566
KU RUN WALK TALK 6 ครั้งที่ 11
พุธหรรษา เกษตรศาสตร์มาออกกำลังกาย ปีที่6
วันที่ 1 มีนาคม 2566
KU RUN WALK TALK 6 ครั้งที่ 12
พุธหรรษา เกษตรศาสตร์มาออกกำลังกาย ปีที่6
วันที่ 22 มีนาคม 2566
KU RUN WALK TALK 6 ครั้งที่ 13
พุธหรรษา เกษตรศาสตร์มาออกกำลังกาย ปีที่6
วันที่ 29 มีนาคม 2566
KU RUN WALK TALK 6 ครั้งที่ 14
พุธหรรษา เกษตรศาสตร์มาออกกำลังกาย ปีที่6
วันที่ 7 มิถุนายน 2566
KU RUN WALK TALK 6 ครั้งที่ 15
พุธหรรษา เกษตรศาสตร์มาออกกำลังกาย ปีที่6
วันที่ 14 มิถุนายน 2566
KU RUN WALK TALK 6 ครั้งที่ 16
พุธหรรษา เกษตรศาสตร์มาออกกำลังกาย ปีที่6
วันที่ 21 มิถุนายน 2566
KU RUN WALK TALK 6 ครั้งที่ 17
พุธหรรษา เกษตรศาสตร์มาออกกำลังกาย ปีที่6
วันที่ 5 กรกฎาคม 2566
KU RUN WALK TALK 6 ครั้งที่ 18
พุธหรรษา เกษตรศาสตร์มาออกกำลังกาย ปีที่6
วันที่ 12 กรกฎาคม 2566
KU RUN WALK TALK 6 ครั้งที่ 19
พุธหรรษา เกษตรศาสตร์มาออกกำลังกาย ปีที่6
วันที่ 19 กรกฎาคม 2566
KU RUN WALK TALK 6 ครั้งที่ 20
พุธหรรษา เกษตรศาสตร์มาออกกำลังกาย ปีที่6
วันที่ 26 กรกฎาคม 2566
KU RUN WALK TALK 6 ครั้งที่ 21
พุธหรรษา เกษตรศาสตร์มาออกกำลังกาย ปีที่6
วันที่ 9 สิงหาคม 2566
KU RUN WALK TALK 6 ครั้งที่ 22
พุธหรรษา เกษตรศาสตร์มาออกกำลังกาย ปีที่6
วันที่ 16 สิงหาคม 2566
KU RUN WALK TALK 6 ครั้งที่ 23
พุธหรรษา เกษตรศาสตร์มาออกกำลังกาย ปีที่6
วันที่ 30 สิงหาคม 2566