HAPPY BODY HAPPY RELAX

กองกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติกองกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม

เดิมชื่อ “สำนักการกีฬา” มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก่อกำเนิดจากเจตนารมณ์ที่ต้องการให้มีองค์กรซึ่งทำหน้าที่รับผิดชอบงานกีฬาโดยตรง
โดยในปี พ.ศ. 2538 ที่ประชุมคณบดีมีมติเห็นชอบให้งานกีฬาซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดกองกิจการนิสิตยกระดับเป็นโครงการจัดตั้งสำนักกีฬาซึ่งเป็นหน่วยงานในระดับสำนัก โดยรวมสระจุฬาภรณวลัยลักษณ์มาอยู่ภายใต้โครงการนี้ด้วย และได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมทั้งได้รับความเห็นชอบให้บรรจุเพิ่มในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 7
วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2538 สถามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ประกาศจัดตั้งโครงการจัดตั้งสำนักการกีฬาขึ้น โดยยังมิได้แบ่งส่วนราชการ จนกระทั่งวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 สภามหาวิทยาลัยจึงประกาศจัดตั้งสำนักการกีฬาขึ้นเป็นหน่วยงานภายใต้สำนักอธิการบดีโดยแบ่งส่วนราชการออกเป็น 6 งาน
ต่อมาในวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องการแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานมหาวิทยาลัย ได้เปลี่ยนชื่อหน่วยงานจากสำนักการกีฬาเป็น “กองกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม” เป็นหน่วยงานภายใต้สำนักงานมหาวิทยาลัย โดยแบ่งส่วนราชการดังนี้
1.งานพัฒนากีฬาและสุขภาพ 
2.งานบริหารสนามกีฬาและกายภาพ 
3.งานฟื้นฟูและเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย
4.งานศิลปะและวัฒนธรรม
5.งานบริหารและธุรการ

วิสัยทัศน์

กองกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอน กิจกรรมกีฬา การออกกำลังกาย และกิจกรรมทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมให้กับนิสิต บุคลากร และประชาชนทั่วไป โดยเป็นที่ยอมรับของสังคม

พันธกิจ

1. สนับสนุนการเรียนการสอนและกิจกรรม ด้านสนามกีฬา อาคารและสถานที่
2. ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมกีฬา และกิจกรรมการออกกำลังกาย
3. สนับสนุนกิจกรรมทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม

ทำเนียบผู้อำนวยการกองกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม

ผศ. สิทธิชัย เกษตรเกษม
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักการกีฬา
19 เมษายน 2538 – 26 มีนาคม 2540
รศ. ดร. ชัยชาญ มณีนุษย์
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักการกีฬา
27 มีนาคม 2540 – 29 กันยายน 2543
ปรีชา ตราดธารทิพย์
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักการกีฬา
30 กันยายน 2543 – 30 สิงหาคม 2545
รศ. อุดร รัตนภักดิ์
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักการกีฬา
31 สิงหาคม 2545 – 30 มีนาคม 2547
เปรื่องบุญ จักกะพาก
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักการกีฬา
1 เมษายน 2547 – 30 กันยายน 2550
รศ. ดร. ตฤณ แสงสุวรรณ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักการกีฬา
1 ตุลาคม 2550 – 30 มิถุนายน 2551
ผศ. ทรงศักดิ์ นุ้ยสินธุ์
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักการกีฬา
1 กรกฎาคม 2551 – 30 กันยายน 2551
พรเทพ ราชรุจิทอง
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักการกีฬา
1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2552 
ศ. ดร. เจริญ กระบวนรัตน์
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักการกีฬา
1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2555
รศ. กรกฎา นักคิ้ม
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักการกีฬา
1 ตุลาคม 2555 – 16 มิถุนายน 2562