งานบริหารและธุรการ

มหาด อินทร์ด้วง

หัวหน้างานบริหารและธุรการ

0 2942 8772-3 ต่อ 101

โอฬาร วรัญญานนท์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
หน่วยธุรการ

0 2942 8772-3 ต่อ 100

อนงค์พรรณ ขอพรกลาง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
หน่วยนโยบายและแผน

0 2942 8772-3 ต่อ 104

ฤทัยภัทร ทับบำรุง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
หน่วยธุรการ

0 2942 8772-3 ต่อ 110

เฉลย แจ้งถิ่นป่า

พนักงานทั่วไป
หน่วยธุรการ

0 2942 8772-3 ต่อ 106

ธันยกานต์ นงนุช

พนักงานทั่วไป
หน่วยธุรการ

0 2942 8772-3 ต่อ 100

กีรติญา ยืนยง

นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ
หน่วยพัสดุ

0 2942 8772-3 ต่อ 107

ศุภศักดิ์ เชยชุ่ม

นักวิชาการพัสดุ
หน่วยพัสดุ

0 2942 8772-3 ต่อ 103

ลาวรรณ์ อุ่นคำ

นักวิชาการเงินและบัญชี
หน่วยการเงินและบัญชี

0 2942 8772-3 ต่อ 127

พัตร์ศรัณย์ สุทธิกรกมล

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
หน่วยการเงินและบัญชี

0 2942 8772-3 ต่อ 114

เนตรนภา เต่าทอง

นักวิชาการเงินและบัญชี
หน่วยการเงินและบัญชี

0 2942 8772-3 ต่อ 115

ปิยพร ปิยศักดิ์เมธากุล

นักวิชาการเงินและบัญชี
หน่วยการเงินและบัญชี

0 2942 8772-3 ต่อ 115

ปภาขวัญ ประสาทแก้ว

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
หน่วยการเงินและบัญชี

0 2942 8772-3 ต่อ 115

สุริยา วงษ์สุวรรณ

พนักงานขับรถยนต์
หน่วยธุรการ

0 2942 8772-3 ต่อ 100

งานบริหารสนามกีฬาและกายภาพ

วรัญญา ทองหล่อ

หัวหน้างานบริหารสนามกีฬาและกายภาพ

0 2942 8772-3 ต่อ 118

วรรณภรณ์ ฤทธิ์จันทร์อัด

นักวิชาการศึกษา
หน่วยบริหารสนามกีฬา

0 2942 8772-3 ต่อ 113

โกศล บุญมี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยบริหารสนามกีฬา

0 2942 8772-3 ต่อ 130

สุประวีณ์ ดนตรี

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
หน่วยบริหารสนามกีฬา

0 2942 8772-3 ต่อ 130

อุไทย กำมณี

พนักงานทั่วไป
หน่วยบริหารสนามกีฬา

สมพล หล่อแหลม

พนักงานทั่วไป
หน่วยบริหารสนามกีฬา

สอน ก้อนคำมี

พนักงานทั่วไป
หน่วยบริหารสนามกีฬา

จำเนียร เรืองมา

พนักงานทั่วไป
หน่วยบริหารสนามกีฬา

สุทิน วารเพียง

พนักงานทั่วไป
หน่วยบริหารสนามกีฬา

สุชิน คล้ายก้อน

พนักงานทั่วไป
หน่วยบริหารสนามกีฬา

สมชาย หม่อมศิริ

พนักงานทั่วไป
หน่วยบริหารสนามกีฬา

ณัฐกุลกิตติ ช้างเยาว์

พนักงานทั่วไป
หน่วยบริหารสนามกีฬา

พรนภา เจือสุวรรณ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สระจุฬาภรณวลัยลักษณ์

0 2579 2744

กมลทิพย์ นนทะคำจันทร์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สระจุฬาภรณวลัยลักษณ์

0 2579 2744

อดิเทพ แสนลา

พนักงานทั่วไป
สระจุฬาภรณวลัยลักษณ์

0 2579 2744

เพทาย เจริญนา

พนักงานทั่วไป
สระจุฬาภรณวลัยลักษณ์

0 2579 2744

พายุ ชายแก้ว

พนักงานทั่วไป
สระจุฬาภรณวลัยลักษณ์

0 2579 2744

ภูเบศ เหล็กผา

นักวิชาการศึกษา
หน่วยซ่อมบำรุง

0 2942 8772-3 ต่อ 113

ศุภชัย รักษาอยู่

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
หน่วยซ่อมบำรุง

0 2942 8772-3 ต่อ 113

บุญลือ กำมณี

ช่างไฟฟ้า
หน่วยซ่อมบำรุง

0 2942 8772-3 ต่อ 113

นิยม ครองสนั่น

ช่างเทคนิค
หน่วยซ่อมบำรุง

0 2942 8772-3 ต่อ 113

เกื้อกูล ศรีบุญรอด

ช่างไฟฟ้า
หน่วยซ่อมบำรุง

0 2942 8772-3 ต่อ 113

งานพัฒนากีฬาและสุขภาพ

วรวุฒิ กุลวงษ์

หัวหน้างานพัฒนากีฬาและสุขภาพ
หน่วยกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ

0 2942 8772-3 ต่อ 120

นักรบ เทียนปัญจะ

นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
หน่วยกีฬาเพื่อสุขภาพ

0 2942 8772-3 ต่อ 119

ศรัญญา ทานนท์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยกีฬาเพื่อมวลชน

0 2942 8772-3 ต่อ 126

พงศธร ชาญป่าไพร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยบริหารชมรมกีฬา

0 2942 8772-3 ต่อ 119

มยุรี ดอนไพรที

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยบริหารชมรมกีฬา

0 2942 8772-3 ต่อ 119

งานฟื้นฟูและเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย

กฤษพงษ์ ชมภูแดง

หัวหน้างานฟื้นฟูและเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย

0 2942 8772-3 ต่อ 122

เมธา ศิริสุวรรณสิทธิ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

0 2942 8772-3 ต่อ 122

วัฒนา อังสุโชติ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

0 2942 8772-3 ต่อ 122

บุปผา ไทยผล

พนักงานทั่วไป
หน่วยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

0 2942 8772-3 ต่อ 122

เจนจิรา ขำผิวพรรณ

นักกายภาพบำบัด ชำนาญการ
หน่วยฟื้นฟูสมรรถภาพทางกาย

0 2579 0113 ต่อ 1431

งานศิลปะและวัฒนธรรม

ภานุศักดิ์ รัตนสมภพ

หัวหน้างานศิลปะและวัฒนธรรม

0 2942 8772-3 ต่อ 105

นิปัทม์ ครองสนั่น

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยศิลปะและวัฒนธรรม

0 2942 8772-3 ต่อ 108

ศศิน วรจินดาพิทักษ์

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
หน่วยสารสนเทศ

0 2942 8772-3 ต่อ 105