CHULABHORN WALAILAK SWIMMING POOL

สระจุฬาภรณวลัยลักษณ์

สระจุฬาภรณวลัยลักษณ์ กองกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม

                    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้สร้างสระจุฬาภรณวลัยลักษณ์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นสถานที่ สำหรับฝึกซ้อมของนักกีฬาว่ายน้ำทุกระดับ  ตั้งแต่เยาวชนถึงทีมชาติ  และสำหรับให้ประชาชนทั่วไปได้ออกกำลังกาย  เพื่อสุขภาพพลานามัย  ความเพลิดเพลิน  และเพื่อเป็นสวัสดิการแก่นักเรียนนิสิตและบุคลากรในสังกัดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ทางสระจุฬาภรณวลัยลักษณ์มีบริเวณกว้างขวาง สำหรับจอดรถ และมีสิ่งอำนวยความสะดวกหลายอย่างพร้อมสำหรับผู้สนใจที่จะมาใช้บริการที่สระจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ซึ่งมีสระน้ำ  5  สระ  ดังนี้
1. สระที่ใช้หัดว่ายน้ำสำหรับผู้ที่ว่ายน้ำไม่เป็นและเด็กเล็กที่มีผู้ปกครองดูแล มีความยาว 25 เมตร กว้าง 12 เมตร ลึก 0.80 เมตร
2. สระที่ใช้สำหรับหัดว่ายน้ำ มีความยาว 25 เมตร  กว้าง 12 เมตร  ลึก 1.20 เมตร
3. สระที่ใช้ในการแข่งขันมาตรฐาน มีความยาว 50 เมตร  กว้าง 25 เมตร ลึก 1.80 เมตร
4. สระที่ใช้ในการกระโดดน้ำ ประกอบด้วยหอกระโดดชั้นต่างๆ มีความยาว 20 เมตร กว้าง 18 เมตร  ลึก 5 เมตร
5. ห้องธุรการ
6. ห้องน้ำ/ห้องแต่งตัวหญิง
7. ห้องเจ้าหน้าที่สระจุฬาภรณวลัยลักษณ์
8. ห้องน้ำ/ห้องแต่งตัวชาย
นักเรียนและประชาชนทั่วไปที่สนใจสมัครเรียน  ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ห้องธุรการสระจุฬาภรณวลัยลักษณ์ (ที่ทำการสระฯ)
โทร. 0-2579-2744 กด 0  ได้ทุกวัน  เวลา  8.30 – 18.00  น.  ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดราชการ

คำถามที่พบบ่อย

ทุกวัน ตั้งแต่ เวลา 6.00 น.-20.00 น. ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
(หากมีการปิดเฉพาะกิจ ทางสระจุฬาภรณวลัยลักษณ์จะแจ้งให้ทราบ)
(เวลาทำการห้องธุรการ เวลา 8.30 น.-18.00 น.)

อัตราค่าบริการรายครั้ง

อัตราค่าบริการสำหรับสมาชิก

อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล

  • รูปถ่าย 1 นิ้ว 2ใบ
  • ใบสมัครสมาชิก
  • มีใบรับรองแพทย์  ที่ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการว่ายน้ำ
  • สำเนาสูจิบัตร/สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาบัตรบุคลากร
  • สำเนาทรานสคริปหรือสำเนาปริญญา
  • สำเนาบัตรนักเรียนสาธิต/สำเนาบัตรนิสิต