มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตระหนักและให้ความสําคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ ผู้ใช้บริการหรือเข้าร่วมกิจกรรมกับกองกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะทําการเก็บรวบรวมใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการหรือเข้าร่วมกิจกรรมกับกองกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และให้คํามั่นในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ ผู้ใช้บริการหรือเข้าร่วมกิจกรรมกับกองกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามพระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 32 และมาตรา 37 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558 ประกอบมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และโดยอนุมัติของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในประชุมครั้งที่ 8/2566 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2566 จึงให้ออกประกาศความเป็นส่วนตัวสําหรับผู้เข้าใช้บริการสนามกีฬาและศูนย์ออกกําลัง กายเพื่อสุขภาพ กองกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังนี้

ข้อ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งต่อไปในประกาศนี้เรียกว่า “มหาวิทยาลัย” ตระหนักและ ให้ความสําคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ หรือเข้าร่วมกิจกรรมกับกองกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งต่อไปในประกาศนี้เรียกว่า “ผู้ใช้บริการ” โดยที่มหาวิทยาลัย จะทําการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ หรือเข้าร่วมกิจกรรมกับกองกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และให้คํามั่นในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ตามพระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ข้อ 2 วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ มหาวิทยาลัยจะดําเนินการ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
2.1 เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนในการเข้ารับบริการ หรือ เข้าร่วมกิจกรรม
2.2 เพื่อประมวลผล การวิเคราะห์เชิงสถิติ ศึกษาวิจัย จัดทําสถิติ ตามภารกิจของหน่วยงาน
2.3 เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ รายงานผลกิจกรรมของหน่วยงาน
2.4 เพื่อเป็นฐานข้อมูลของผู้รับบริการ นักกีฬาของมหาวิทยาลัย ตามภารกิจของหน่วยงาน
2.5 เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิต สุขภาพ ตลอดจนทรัพย์สินของผู้รับบริการ
ข้อ 3 สิทธิตามความคุ้มครอง
3.1 สิทธิในการเข้าถึง รับสําเนา และขอให้เปิดเผยที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ
ที่เก็บรวบรวมข้อมูล หรือกรณีที่คําขอของผู้ใช้บริการมีผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพ ของบุคคลอื่น
3.2 สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน เพื่อให้มี
ความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
3.3 สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เว้นแต่กรณีที่มหาวิทยาลัยมีเหตุในการปฏิเสธคําขอของผู้ใช้บริการโดยชอบด้วยกฎหมาย

ข้อ 4 ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บ
4.1 ข้อมูลที่จัดเก็บเป็นการทั่วไปเพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการสถานที่ สนามกีฬา ศูนย์ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ (ฟิตเนส) หรือ บริการประเภทอื่น จึงได้จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ชื่อสกุล ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ที่อยู่หรือที่ทํางาน เขตไปรษณีย์ และหมายเลขโทรศัพท์ ภาพถ่าย หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง
4.2 ข้อมูลที่จัดเก็บเมื่อมีการใช้บริการเพิ่มเติมในกรณีที่ผู้ใช้บริการสมัคร (Sign Up) ลงทะเบียนเพิ่มเติมหรือเพื่อสมัครเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง มหาวิทยาลัยจะเก็บรวบรวม ข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติม ได้แก่ เพศ อายุ หน่วยงานที่สังกัด คณะ ชั้นปี เป็นต้น
4.3 ข้อมูลที่จัดเก็บในทางสถิติ หรือในกรณีที่สํารวจความต้องการในการใช้บริการ
หรือสํารวจความพึงพอใจ หรือต้องการเก็บข้อมูลทางสถิติเพื่อนําไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการ
อาจจําเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้ใช้บริการบางอย่างเพิ่มเติม

ข้อ 5 การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
5.1 ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเพียงเท่าที่จําเป็นเท่านั้น ซึ่งได้แก่ ชื่อ และที่อยู่ เพื่อใช้ในการติดต่อให้บริการ การประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ รวมทั้งสํารวจความคิดเห็นของ ผู้ใช้บริการในกิจกรรมเท่านั้น
5.2 ขอรับรองว่าจะไม่นําข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่ได้เก็บรวบรวมไว้ไปเผยแพร่ ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้ใช้บริการเท่านั้น
5.3 ในกรณีที่ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นหรือบุคคลใดให้ดําเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้ใช้บริการ ได้แก่ การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือกิจกรรม เป็นต้น โดยจะกําหนดให้ หน่วยงานหรือบุคคลที่ได้ว่าจ้างให้เก็บรักษาความลับ และความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ
อย่างเคร่งครัด และห้ามมิให้มีการนําข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมอย่างเด็ดขาด

ข้อ 6 ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ
ให้เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไว้ในระหว่างที่ผู้ใช้บริการยังใช้บริการหรือยังคงดําเนินการเกี่ยวเนื่องกับการใช้บริการเท่านั้น โดยหลังจากนั้นจะลบหรือทําลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทําให้เป็น ข้อมูลที่ไม่สามารถระบุถึงตัวตนของผู้ใช้บริการได้

ข้อ 7 การรักษาความปลอดภัยสําหรับข้อมูลส่วนบุคคล
เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับ และความปลอดภัยสําหรับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ จึงได้กําหนดระเบียบภายในหน่วยงาน เพื่อกําหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคล และเพื่อรักษาความลับ และความปลอดภัยของข้อมูลที่มีความสําคัญ มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้ใช้บริการอย่างเหมาะสม ทั้งในเชิงเทคนิค และการบริหารจัดการ เพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลสูญหาย หรือมีการเข้าถึง ทําลาย ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต พร้อมแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เกิด ความมั่นคงปลอดภัยในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยธํารงไว้ซึ่งความเป็นความลับ ความถูกต้องครบถ้วน และสภาพพร้อมใช้งานของข้อมูลส่วนบุคคล โดยได้จัดให้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าว
รวมถึงประกาศนี้ในระยะเวลาตามที่เหมาะสม

ข้อ 8 การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
การปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและ มีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น จึงขอแนะนําให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้ง ที่ใช้บริการ หรือร่วมกิจกรรม

ข้อ 9 การปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการติดต่อกับมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย ขอแนะนําให้ผู้ใช้บริการตรวจสอบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อจะได้ทราบและเข้าใจ หรือดําเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ

ข้อ 10 ในกรณีที่ผู้ใช้บริการมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล หรือการปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อ สอบถามตามที่ปรากฏด้านล่างนี้

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO)
ชื่อ : รองศาสตราจารย์ชัชพล ซังซู
สถานที่ติดต่อ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 หรือกองกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม อาคารเสรี ไตรรัตน์ (ยิมเนเซียม) ชั้น 2
เว็บไซต์ : https://sac.ku.ac.th
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2566
ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์