โครงสร้าง กองกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้บริหาร

กองกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม

สุริยา แก้วรอดฟ้า

ผู้อำนวยการกองกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม

เชิดชาย รื่นพานิช

ที่ปรึกษาผู้อำนวยการกองกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม

มหาด อินทร์ด้วง

หัวหน้างานบริหารและธุรการ

วรวุฒิ กุลวงษ์

หัวหน้างานพัฒนากีฬาและสุขภาพ

วรัญญา ทองหล่อ

หัวหน้างานบริหารสนามกีฬาและกายภาพ

ภานุศักดิ์ รัตนสมภพ

หัวหน้างานศิลปะและวัฒนธรรม

กฤษพงษ์ ชมภูแดง

หัวหน้างานฟื้นฟูและเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย