การขอส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน

กรณีไม่ยืมเงิน

กรณียืมเงิน

   รายละเอียดค่าใช้จ่ายที่สามารถของบประมาณได้
   1. ค่าสมัครเข้าร่วมแข่งขัน /ค่าสมาชิก เบิกได้ตามจริง
   2. ค่าตอบแทนพนักงานขับรถโดยสาร เบิกได้ตามระเบียบ
   3. ค่ายานพาหนะในการเดินทางไปปฏิบัติงานของ พขร. ก่อนเวลา 05.00 น. และ           หลังเวลา 22.00 น. เบิกได้ตามระเบียบ
   4. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น/ค่ากระแสไฟฟ้า เบิกได้ตามจริง
   5. ค่าจ้าง/ค่าเช่ารถ/ค่าโดยสารยานพาหนะฯ เบิกได้ตามระเบียบ
   6. ค่าที่พัก (เบิกจ่ายตามระเบียบ) เบิกได้เฉพาะนิสิตไม่เกินคนละ 500 บาท ต่อคน         ต่อคืน ตามระเบียบ 

รายละเอียดค่าใช้จ่ายที่สามารถของบประมาณได้
1. ค่าสมัครเข้าร่วมแข่งขัน /ค่าสมาชิก เบิกได้ตามจริง
2. ค่าตอบแทนพนักงานขับรถโดยสาร เบิกได้ตามระเบียบ
3. ค่ายานพาหนะในการเดินทางไปปฏิบัติงานของ พขร. ก่อนเวลา 05.00 น. และหลังเวลา 22.00 น. เบิกได้ตามระเบียบ
4. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น/ค่ากระแสไฟฟ้า เบิกได้ตามจริง
5. ค่าจ้าง/ค่าเช่ารถ/ค่าโดยสารยานพาหนะฯ เบิกได้ตามระเบียบ
6. ค่าที่พัก (เบิกจ่ายตามระเบียบ) เบิกได้เฉพาะนิสิตไม่เกินคนละ 500 บาท ต่อคน ต่อคืน ตามระเบียบ

คำอธิบายเพิ่มเติม

คำอธิบายเพิ่มเติม

กรณีเดินทางโดยรถมหาวิทยาลัย
เขียนขออนุมัติใช้รถกองยาน ตามแบบฟอร์ม ผ่านกองกีฬา ฯ โดยติดต่อกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมยั่งยืนด้วยตนเอง แบบฟอร์มขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง
    – ค่าตอบแทนพนักงานขับรถโดยสาร (รถของมหาวิทยาลัย)
     รถบัสขนาดเล็ก วันละ 500 บาท
     รถบัสขนาดใหญ่  ประเภทพัดลม วันละ 490 บาท
     ประเภทปรับอากาศ วันละ 500 บาท
    – ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เบิกได้ตามจริง ในใบเสร็จรับเงินต้องระบุเลขทะเบียนรถให้ตรงกับใบของใช้รถจากกองยาน
    – ค่าล่วงเวลา ก่อนเวลา 05.00 น. และหลังเวลา 22.00 น. วันละ 200 บาท
กรณีเดินทางโดยการจ้าง-เช่า รถ
    – ติดต่อทำทำเรื่องจัดจ้างที่หน่วยพัสดุ แบบฟอร์มจัดซื้อจัดจ้างชมรมกีฬาตัวอย่าง
กรณีเดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะ
    – รถเมล์ รถบัส รถทัวร์ ที่สามารถออกตั๋วได้ ต้องเก็บตั๋วรถ ไว้เป็นหลักฐาน เบิกได้ตามจริง
    – รถแท็กซี่ (เบิกได้ตามระยะทางจริง โดยเป็นไปตามความเหมาะสม) ต้องใช้ แบบ บง.004 ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน ประกอบด้วย

กรณีเดินทางโดยรถมหาวิทยาลัย
เขียนขออนุมัติใช้รถกองยาน ตามแบบฟอร์ม ผ่านกองกีฬา ฯ โดยติดต่อกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมยั่งยืนด้วยตนเอง แบบฟอร์มขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง
    – ค่าตอบแทนพนักงานขับรถโดยสาร (รถของมหาวิทยาลัย)
     รถบัสขนาดเล็ก วันละ 500 บาท
     รถบัสขนาดใหญ่  ประเภทพัดลม วันละ 490 บาท
     ประเภทปรับอากาศ วันละ 500 บาท
    – ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เบิกได้ตามจริง ในใบเสร็จรับเงินต้องระบุเลขทะเบียนรถให้ตรงกับใบของใช้รถจากกองยาน
    – ค่าล่วงเวลา ก่อนเวลา 05.00 น. และหลังเวลา 22.00 น. วันละ 200 บาท
กรณีเดินทางโดยการจ้าง-เช่า รถ
    – ติดต่อทำทำเรื่องจัดจ้างที่หน่วยพัสดุ แบบฟอร์มจัดซื้อจัดจ้างชมรมกีฬาตัวอย่าง
กรณีเดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะ
    – รถเมล์ รถบัส รถทัวร์ ที่สามารถออกตั๋วได้ ต้องเก็บตั๋วรถ ไว้เป็นหลักฐาน เบิกได้ตามจริง
    – รถแท็กซี่ (เบิกได้ตามระยะทางจริง โดยเป็นไปตามความเหมาะสม) ต้องใช้ แบบ บง.004 ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน ประกอบด้วย

การขออนุมัติยืมเงิน

!!!ไม่ต้องดำเนินการ!!!

เอกสารประกอบการยืมเงิน
     1.บันทึกขออนุมัติยืมเงิน
     2.สัญญายืมเงิน 3 ฉบับ
     3.สำเนา Book สหกรณ์ ของชมรม
     4.สำเนาการขออนุมัติส่งทีมเข้าแข่งขัน
ขั้นตอนการยืมเงิน
     1.แจ้งความประสงค์ที่จะขอยืมเงินที่การเงินในวันที่ขอส่งอนุมัติทีมเข้าร่วมการแข่งขันเพื่อเตรียมเอกสาร
     2.เมื่อบันทึกขออนุมัติส่งทีมเข้าแข่งขันได้รับการอนุมัติแล้ว จึงทำเรื่องขอยืมเงินได้
     3.จะได้รับเงินก่อนแข่งขันเร็วสุดไม่เกิน 1 อาทิตย์
     4.เมื่อโอนเงินแล้วเสร็จจะทำการแจ้งชมรมให้ได้รับทราบ

การขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการแข่งขัน

กรณีไม่ยืมเงิน

กรณียืมเงิน

เอกสารประกอบการเบิกค่าใช้จ่าย
1.บันทึกขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแข่งขัน
2.ใบสำคัญรับเงิน
3.ใบรับรองการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
4.รายงานผลการปฏิบัติงาน
5.รายละเอียดการเบิกรายการค่าใช้จ่าย (ใบเสร็จ)

เอกสารประกอบการเบิกค่าใช้จ่าย
   1.บันทึกขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแข่งขัน
   2.ใบสำคัญรับเงิน
   3.ใบรับรองการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
   4.รายงานผลการปฏิบัติงาน
   5.รายละเอียดการเบิกรายการค่าใช้จ่าย (ใบเสร็จ)
     กรณียืมเงินมีเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
   1.แบบ บจ.2
   2.สัญญายืมเงิน

รายละเอียดการเบิกรายการค่าใช้จ่าย (ใบเสร็จ)
1.ค่าสมัครเข้าร่วมแข่งขัน /ค่าสมาชิก
     – ใบเสร็จค่าลงทะเบียนจากผู้จัดการแข่งขัน อ.ที่ปรึกษาขอรับรองว่าจ่ายเงินสดไปแล้วจริง
     – ใบเสร็จออกโดยสมาคม โปรดระบุ เลขประตัวผู้เสียภาษีของสมาคมมาด้วย
     – ใบเสร็จออกโดยผู้จัดงาน ที่ไม่ได้จดทะเบียนผู้เสียภาษี โปรดแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับเงิน
กรณีเดินทางโดยรถมหาวิทยาลัย
2.ค่าตอบแทนพนักงานขับรถโดยสาร
3. ค่ายานพาหนะในการเดินทางไปปฏิบัติงาน ก่อนเวลา 05.00 น.                                        และหลังเวลา 22.00 น.
     – ใบสำคัญรับเงินพนักงานขับรถยนต์ พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับเงิน
4. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น/ค่ากระแสไฟฟ้า
     – ใบเสร็จรับเงิน ต้องระบุเลขประตัวผู้เสียภาษี
     – ใบเสร็จรับเงิน ต้องระบุเลขทะเบียนรถให้ตรงกับที่ระบุไว้ในใบขอใช้รถ
     – อ.ที่ปรึกษาขอรับรองว่าจ่ายเงินสดไปแล้วจริง
     – ใบของใช้รถจากกองยาน
กรณีเดินทางโดยการจ้าง-เช่า รถ
5. ค่าจ้าง/ค่าเช่ารถ/ค่าโดยสารยานพาหนะฯ
     – การจ้าง-เช่า รถ เป็นไปตามขั้นตอนของพัสดุ
กรณีเดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะ
5. ค่าจ้าง/ค่าเช่ารถ/ค่าโดยสารยานพาหนะฯ
     – แบบ กง.004 ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน พร้อมแนบตั๋วโดยสาร
     – อ.ที่ปรึกษารับรองค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
กรณีมีการพักค้างคืน
6. ค่าที่พัก
     – ใบเสร็จรับเงิน อ.ที่ปรึกษาขอรับรองว่าจ่ายเงินสดไปแล้วจริง
     – ใบเสร็จรับเงินจากผู้ประกอบการ โปรดระบุเลขประตัวผู้เสียภาษีของผู้ประกอบการ
     – ใบเสร็จรับเงินจากที่พัก ถ้าไม่ได้จดทะเบียนผู้เสียภาษี โปรดแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับเงิน (ที่อยู่ควรเป็นคนในภูมิลำเนานั้นๆ)
     – รายละเอียดการเข้าพักแต่ละห้อง

รายละเอียดการเบิกรายการค่าใช้จ่าย (ใบเสร็จ)
1.ค่าสมัครเข้าร่วมแข่งขัน /ค่าสมาชิก
     – ใบเสร็จค่าลงทะเบียนจากผู้จัดการแข่งขัน อ.ที่ปรึกษาขอรับรองว่าจ่ายเงินสดไปแล้วจริง
     – ใบเสร็จออกโดยสมาคม โปรดระบุ เลขประตัวผู้เสียภาษีของสมาคมมาด้วย
     – ใบเสร็จออกโดยผู้จัดงาน ที่ไม่ได้จดทะเบียนผู้เสียภาษี โปรดแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับเงิน
กรณีเดินทางโดยรถมหาวิทยาลัย
2.ค่าตอบแทนพนักงานขับรถโดยสาร
3. ค่ายานพาหนะในการเดินทางไปปฏิบัติงาน ก่อนเวลา 05.00 น.                                        และหลังเวลา 22.00 น.
     – ใบสำคัญรับเงินพนักงานขับรถยนต์ พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับเงิน
4. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น/ค่ากระแสไฟฟ้า
     – ใบเสร็จรับเงิน ต้องระบุเลขประตัวผู้เสียภาษี
     – ใบเสร็จรับเงิน ต้องระบุเลขทะเบียนรถให้ตรงกับที่ระบุไว้ในใบขอใช้รถ
     – อ.ที่ปรึกษาขอรับรองว่าจ่ายเงินสดไปแล้วจริง
     – ใบของใช้รถจากกองยาน
กรณีเดินทางโดยการจ้าง-เช่า รถ
5. ค่าจ้าง/ค่าเช่ารถ/ค่าโดยสารยานพาหนะฯ
     – การจ้าง-เช่า รถ เป็นไปตามขั้นตอนของพัสดุ
กรณีเดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะ
5. ค่าจ้าง/ค่าเช่ารถ/ค่าโดยสารยานพาหนะฯ
     – แบบ กง.004 ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน พร้อมแนบตั๋วโดยสาร
     – อ.ที่ปรึกษารับรองค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
กรณีมีการพักค้างคืน
6. ค่าที่พัก
     – ใบเสร็จรับเงิน อ.ที่ปรึกษาขอรับรองว่าจ่ายเงินสดไปแล้วจริง
     – ใบเสร็จรับเงินจากผู้ประกอบการ โปรดระบุเลขประตัวผู้เสียภาษีของผู้ประกอบการ
     – ใบเสร็จรับเงินจากที่พัก ถ้าไม่ได้จดทะเบียนผู้เสียภาษี โปรดแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับเงิน (ที่อยู่ควรเป็นคนในภูมิลำเนานั้นๆ)
     – รายละเอียดการเข้าพักแต่ละห้อง