เอกสารสมัครงาน
Description - รายการ
ดาวน์โหลด
ใบสมัครพนักงานเงินรายได้
ใบรับรองแพทย์
คำรับรอง
เอกสารชมรมกีฬา
Description - รายการ
ดาวน์โหลด
ใบลาเรียน
ขออนุมัติโครงการ KU OPEN
ขออนุมัติส่งทีมและงบประมาณ
รายงานผลการแข่งขันชมรมกีฬา
บันทึกขออนุมัติยืมเงิน
ตัวอย่างสัญญายืมเงิน
แบบฟอร์มบันทึกเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการแข่งขัน
แบบฟอร์มใบรับรองการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
แบบ บ.จ.2
กง.004 ใบรับรองแทนใบเสร็จ
ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขัน (กรณียืมเงิน)
ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขัน (กรณีไม่ยืมเงิน)
บันทึกบัญชีฝากพักโครงการ(กองคลัง)
ใบสำคัญรับเงิน
หนังสือมอบอำนาจ กีฬามหาวิทยาลัย
เอกสารงานพัสดุ
Description - รายการ
ดาวน์โหลด
แบบขอให้จัดซื้อจัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท)
แบบขอให้จัดซื้อจัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท)
แบบขอให้จัดซื้อจัดจ้าง E-Bidding
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ใบเสนอราคา
เอกสารงานประกันคุณภาพ
Description - รายการ
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน
แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ
เอกสารงานบริหารสนามกีฬาและกายภาพ
Description - รายการ
ดาวน์โหลด
ใบยืมพัสดุ
แบบขอใช้สนามกีฬา