กีฬาบุคลากร มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 25 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 26 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 27 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 28 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 30 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 31 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 32 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 33 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 34 เกษตรศาสตร์เกมส์
กีฬาบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 35 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
กีฬาบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 36 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา
กีฬาบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 37 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กีฬาบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

นับถอยหลังสู่
กีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 The Happiness Games
เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ
กำหนดการแข่งขัน
โปรแกรมการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 ของนักกีฬา ม.เกษตรศาสตร์
กำหนดการวันประชุมผู้จัดการทีม
รายชื่อผู้เข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 The Happiness Games
การแข่งขันกีฬาบุคลากร  วันที่่่ 25 พ.ค. 66
การแข่งขันกีฬาบุคลากร  วันที่่่ 26 พ.ค. 66
การแข่งขันกีฬาบุคลากร  วันที่่่ 27 พ.ค. 66
การแข่งขันกีฬาบุคลากร  วันที่่่ 28 พ.ค. 66
การแข่งขันกีฬาบุคลากร  วันที่่่ 29 พ.ค. 66
การแข่งขันกีฬาบุคลากร  วันที่่่ 30 พ.ค. 66
การแข่งขันกีฬาบุคลากร  วันที่่่ 31 พ.ค. 66
การแข่งขันกีฬาบุคลากร  วันที่่่ 1 มิ.ย. 66
การแข่งขันกีฬาบุคลากร  วันที่่่ 2 มิ.ย. 66
การแข่งขันกีฬาบุคลากร  วันที่่่ 3 มิ.ย. 66
 ดาวน์โหลดหนังสือกีฬา
บุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39
 
ดาวน์โหลดหนังสือกีฬาบุคลากร กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย