กีฬาบุคลากร มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 25 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 26 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 27 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 28 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 30 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 31 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 32 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 33 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 34 เกษตรศาสตร์เกมส์
กีฬาบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 35 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
กีฬาบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 36 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา
กีฬาบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 37 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กีฬาบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

การแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 อ่างแก้วเกมส์
ดาวน์โหลดหนังสือกีฬาบุคลากร กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย