กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษณ์
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 ณ มหาวิยาลัยสงขลานครินทร์
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 
ดอกจานบ้านเชียงเกมส์ ณ มหาวิทยาลัยอุดรธานี
ระหว่างวันที่ 21 – 30 มกราคม 2566 
ม.เกษตรศาสตร์ อยู่อันดับที่ 7 
9 เหรียญทอง 24 เหรียญเงิน 36 เหรียญทองแดง