งานนนทรีฮักแพง พาแลงเกษตร 2566

งานนนทรีฮักแพง พาแลงเกษตร อาหารค่ำดีๆ ดนตรีม่วนๆ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมชาวอีสาน
เมื่อวันศุกร์ ที่ 10 มีนาคม 2566 ณ อาคารเทพสถิตย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ภาพบรรยากาศ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *