วันคล้ายวันสถาปนา KAPI ครบรอบปีที่ 32

🎉🎉วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรครบรอบปีที่ 32🎉🎉
นายสุริยา แก้วรอดฟ้า ผู้อำนวยการกองกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมบุคลากร เข้าร่วมยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 ณ อาคารสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *