ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนธีระสูตะบุตร

ประกาศ กองกีฬา ศิลปะ และวัฒนธรรม
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ศ.ดร.ธีระ สูตะบุตร ประจำปี พ.ศ. 2565
ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อมาติดต่อ ที่งานพัฒนากีฬาและสุขภาพ กองกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม โดยให้นำสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาบัตรนิสิต มาด้วย สอบถามเพิ่มเติมโทร 02 942 8773 ต่อ 120 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันท่ี่ 15 ธ.ค. 65 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *