การเสริมสร้างกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัว (Core Muscle Strengthening)

ขอเชิญ อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน นักกีฬาชมรมกีฬา บุคลากร มก. และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมโครงการ                                       
“การเสริมสร้างกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัว (Core Muscle Strengthening)”  
ในวันอังคารที่  20  ธันวาคม  2565 เวลา 08.00 – 13.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 กองพัฒนานิสิต ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม
(โปรดแต่งกายในชุดที่เหมาะสมสำหรับการอบรมภาคปฏิบัติ) ลงทะเบียน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *