วันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคนิคการสัตวแพทย์

นายกฤษพงษ์ ชมภูแดง หัวหน้างานฟื้นฟูและเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย ได้รับมอบหมายเป็นตัวแทนแทน นายสุริยา แก้วรอดฟ้า ผู้อำนวยการกองกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมทั้งบุคลากร กองกีฬาฯ เข้าร่วมมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดี เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565 ณ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มก.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *