โครงการชมรมกีฬาพบผู้บริหาร 1/2565-2566

ผศ.รัชด ชมภูนิช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการชมรมกีฬาพบผู้บริหารครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565-2566 อีกทั้งได้มอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติเพื่อเตรียมรองรับการเป็นเจ้าภาพกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 49 “นนทรีเกมส์ 2567” ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นเจ้าภาพในปีหน้า และเปิดโอกาสนิสิตชมรมกีฬาแลกเปลี่ยน ปัญหา อุปสรรค ของแต่ละชมรม เพื่อให้ผู้บริหารทราบเพื่อที่จะได้ดำเนินการแก้ไขต่อไป เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องอเนกประสงค์ชั้น1 อาคารเสรีไตรรัตน์ กองกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *