KU Sports KIDsCAMP 3

KU Sports KIDsCAMP 3
กองกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เชิญชวนน้องๆ อายุ ระหว่าง 6 – 12 ปี ที่สนใจฝึกทักษะและประสบการณ์ของกีฬาฟุตบอล และเรียนรู้การทำกิจกรรมร่วมกันอย่างสร้างสรรค์
เข้าร่วมโครงการส่งเสริมทักษะฟุตบอลเยาวชน (เข้าร่วมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย)
ทุกวันเสาร์ เวลา 16.00 – 18.00 น. ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงกรกฎาคม 2566
ฝึกอบรมโดยโค้ชที่เป็นอดีตนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทย
เริ่มครั้งแรก วันเสาร์ที่ 25 ก.พ. 66 ตั้งแต่เวลา 16.00 – 18.00 น.
ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *