งานขันโตกนนทรีศรีเกษตรครั้งที่ 72


งานขันโตกนนทรีศรีเกษตรครั้งที่ 72
จัดโดย ชมรมส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566
ณ ลานหน้าอาคารเทพศาสตร์สถิตย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายละเอียดเพิ่มเติม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *