การแสดงละครชาตรี เรื่อง “มโนห์รา”

การแสดงละครชาตรี เรื่อง “มโนห์รา” ในวันเสาร์ที่ 4 มีนาคมนี้ ณ โรงละครประเสริฐ ณ นคร สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จัดแสดงโดย ชมรมโขนละคอน ชมรมดนตรีไทย ชมรมนาฏศิลป์ไทย ร่วมกับชมรมส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รายละเอียดเพิ่มเติม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *