“Remember Me” The Memory of The Stars

มินิคอนเสิร์ตฉลองครบรอบ 30 ปี ชมรมขับร้องประสานเสียงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ “Remember Me” The Memory of The Stars
วันที่ 3 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมและแสดงดนตรี ชั้น 2 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จัดโดย ชมรมขับร้องประสานเสียงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาพบรรยากาศ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *