วันคล้ายวันสถาปนากองกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม ครบรอบปีที่ 28

กำหนดการ
โครงการวันคล้ายวันสถาปนากองกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม และ งานสืบสานประเพณีไทย
ประจำปี ๒๕๖๖ วันพุธที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ กองกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เวลา
๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. ลงทะเบียน
๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. อธิการบดีเป็นประธานประกอบพิธีสงฆ์
– ถวายเครื่องไทยธรรม
– พระสงฆ์อนุโมทนา
– พิธีถวายภัตราหารเพล
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. งานสืบสานประเพณีสงกรานต์
– พิธีสงฆ์น้ำพระพุทธรูป
– พิธีรดน้ำขอพรผู้บริหารและผู้อาวุโสของหน่วยงาน
กิจกรรมสืบสานทำนุบำรงศิลปะและวัฒนธรรม
– บุคลากรและผู้เข้าร่วมงานแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือชุดประจำท้องถิ่น
– นิทรรศการ “ตำนานประเพณีสงกรานต์”
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *