โครงการสัมมาทิฐิ ครั้งที่ 2/2566

อ.ดร.อุบล ทองปัญญา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ นายเทเวศร์ นนทะชัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มก. ให้เกียรติเป็นวิทยากรในโครงการสัมมาทิฐิ กองกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 อบรมหัวข้อ”ศิลปะและวัฒนธรรม” ได้ถ่ายทอดความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 15 ด้านให้กับบุคลากรเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2566 ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น1 กองกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม
ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *