การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “โภชนาการการกีฬา (Sport Nutrition)”

กองกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม เชิญชวนนิสิต บุคลากร มก. และประชาชนทั่วไปที่สนใจ
เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “โภชนาการการกีฬา (Sport Nutrition)”
ในวันพุธ ที่ 13 ธันวาคม 2566
เวลา 8.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 1 กองพัฒนานิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รับสมัครผู้ที่สนใจเพิ่มเติม จากชมรมกีฬา เพิ่มอีก 20 คน
วิทยากรโดย
อาจารย์ไกรยศ สุดสะอาด
อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนากีฬา
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สแกน QR code หรือ เข้าที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อสมัคร
https://kasets.art/W3Vwqt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *