KDC Homework 2023 by KU Dance Club

KDC HOMEWORK 2023
ผ่านไปแล้วกับกิจกรรมสนุกๆของน้องๆ KU Dance Club ให้น้องๆ แสดงผลงานและสร้างสรรค์โชว์ในกิจกรรม “KDC Homework 2023” หวังว่ากิจกรรมนี้จะทำให้ทุกคนได้รับทั้งความสนุกและรู้จักความสามัคคีภายในทีม แล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้า
ขอขอบคุณกรรมการทั้ง 5 ท่านที่ให้เกียรติมาร่วมตัดสินในกิจกรรมนี้
เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2566 ณ อาคารเทพศาสตร์สถิตย์ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จัดโดย KU DANCE CLUB
ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *