“Remember Me” The Memory of The Stars

มินิคอนเสิร์ตฉลองครบรอบ 30 ปี ชมรมขับร้องประสานเสียงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
“Remember Me” The Memory of The Stars
วันที่ 3 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมและแสดงดนตรี ชั้น 2 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เวลา 18:00 น. – 20:00 น. ไม่เสียค่าเข้าชม รายละเอียดเพิ่มเติม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *