KU Sports Kids Camp ss.3

😘กลับมาแล้ว!!!
โครงการส่งเสริมทักษะฟุตบอลเยาวชน “KU Sports Kids Camp 3” ส่งเสริมให้น้องๆได้รับทักษะทางด้านกีฬา ทุกเย็นวันเสาร์ 16.00น.-18.00น. ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ถึงกรกฎาคม จัดขึ้นภายในสนามกีฬาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ สนามธีระสูตะบุตร มก. เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566
ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *