โครงการสัมมนาบุคลากรประจำปี 2566

โครงการสัมมนาบุคลากรกองกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปี 2566
นายสุริยา แก้วรอดฟ้า ผู้อำนวยการกองกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมบุคลากรกองกีฬาฯ เข้ารับฟังการบรรยายเรื่อง Growth Mindset จากวิทยากร ดร.ณัฐกันย์ ชินนรานันทน์ ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มก. ศึกษาดูงานการบริหารสนามกีฬาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ศึกษาวัฒนธรรมศูนย์วัฒนธรรมบ้านไทยทรงดำ จังหวัดเพชรบุรี และได้รับโอวาทและแนวทางพัฒนาการผ่านทางวิดิทัศน์จาก ผศ.รัชด ชมภูนิช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ ระหว่างวันที่ 28 -30 มิถุนายน 2566 ณ จังหวัดเพชรบุรี
ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *