ประกาศปิดสระจุฬาภรณวลัยลักษณ์วันเสาร์ 22 – 23 ก.ค. 2566

ประกาศปิดสระจุฬาภรณวลัยลักษณ์
วันเสาร์ 22 – 23 ก.ค. 2566
เนื่องจากมีการปรับปรุงถนนบริเวณด้านหน้าทางเข้าสระ
อาจทำให้ไม่สะดวกต่อผู้มาใช้บริการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *