ประเภทองค์ความรู้ด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

อ่านรายละเอียดคำจำกัดความของแต่ละประเภทองค์ความรู้ได้ที่นี่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *