นิสิตรับใบประกาศเชิดชูเกียรติ

ดร.จงรัก วัชรินรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติแก่นิสิตนักกีฬาที่เข้าร่วมและได้รับรางวัลจาก
การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 32 ดังนี้
1.นายถิรวุฑ สรวลสรรค์ คณะศึกษาศาสตร์ เหรียญเงิน ฟุตบอล
2.นางสาวณัฐวดี ปร่ำนาค คณะมนุษยศาสตร์ เหรียญทองแดง ฟุตบอล
3.นายชัยวัฒน์ เพียรดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วม คาราเต้-โด
4.นายสิปปกร เวชปฏิวงศ์ คณะสังคมศาสตร์ เหรียญทองแดง เทควันโด
5.นายชนาธิป จักรวาล คณะศึกษาศาสตร์ เหรียญทองแดง บาสเกตบอล
6.นางสาวชัชชนันต์ ปทุมไพโรจน์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร เหรียญเงิน ฮอกกี้
7.นางสาวณัฐกานต์ อุ่นใจ คณะศึกษาศาสตร์ เหรียญเงิน ฮอกกี้
8.นางสาวสุวภัทร ก้อนทอง คณะศึกษาศาสตร์ เหรียญเงิน ฮอกกี้
9.นางสาวทยิดา โกศลกิจจา คณะวิทยาศาสตร์ เหรียญเงิน โววีรัม
10. นางสาวกรกานต์ ปึงพงศากุล คณะบริหารธุรกิจ เหรียญเงิน โปโลน้ำ
การแข่งขันกีฬายิงธนูรายการ “Lampang Open Archery Championship 2023”
1.นางสาวพีรดา เกื้อกูลกวินวงศ์ คณะบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่3
2.นางสาวณัฐภัทร อิ่นคำ คณะวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่1
3.นางสาวกฤติกานต์ รักษาชอบ คณะมนุษยศาสตร์ ชั้นปีที่3
4.นายอิทธิวัฒน์ สร้อยทอง คณะบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่2
5.นายทวีสิน กลิ่นบัวแก้ว คณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่1
6.นายทิฆัมพร บุบผาสิริ คณะบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่3
7.นางสาวนัฐฌาภรณ์ บุญธรรม คณะมนุษศาสตร์ ชั้นปีที่3
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น2 อาคารสารนิเทศน์ 50 ปี มก.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *