โครงการชมรมกีฬาพบผู้บริหาร 2/2565-2566

ผศ.รัชด ชมภูนิช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการชมรมกีฬาพบผู้บริหารครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565-2566 อีกทั้งการเตรียมความพร้อมในกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 49 “นนทรีเกมส์ 2567” ชี้แจงกิจกรรมที่เปิิดโอกาสให้นิสิตเช้าร่วม และเปิดโอกาสนิสิตชมรมกีฬาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 566 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น5 อาคารระพีสาคริก กองพัฒนานิสิต
ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *