การแสดงวงดุริยางค์ไทยร่วมสมัย Thai Contemporary Orchestra คอนเสิร์ต “จากรากสู่โลก” “From Roots to Lives”

การแสดงวงดุริยางค์ไทยร่วมสมัย Thai Contemporary Orchestra คอนเสิร์ต “จากรากสู่โลก” “From Roots to Lives”

บทเพลงรัตนโกสินทร์ 10 รัชกาล Melodies of the Ten Reigns of the Rattanakosin Era
ประพันธ์ และอำนวยเพลงโดย
ร้อยเอกสมนึก แสงอรุณ (Capt. Somnuek Saeng-arun, Composer and Conductor)
เมื่อวันเสาร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2566
ณ ห้องแสดงดนตรี ชั้น 2 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จัดโดย สำนักงานศิลปร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับสาขาวิชาดนตรีไทย ภาควิชาดนตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภาพบรรยากาศ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *