มอบเงินบำรุงขวัญ นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันเอเชี่ยน เกมส์ 2022

ดร. ดำรงค์ ศรีพระราม รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ให้เกียรติมอบเงินบำรุงขวัญแก่นิสิต นักกีฬาที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเอเชี่ยน เกมส์ 2022 ณ เมืองหางโจว สาธารณรัฐ ประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 23 กันยายน – 8 ตุลาคม 2566 ดังนี้
1. นางสาว ชนิษฐา ศาสตร์เวช คณะสัตวแพทยศาสตร์ กีฬายิงปืน
2. นางสาวพรร์นับพัน พวงไม้มิ่ง คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กีฬาเรือพาย
3. นายอภิสิทธิ์ ถามอม คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กีฬาเรือพาย
4. นายเมธาสิทธิ์ สิทธิภารัตน์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กีฬาเรือพาย
5. นางสาวเกวลิน ตะเคียนราม คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กีฬาเรือพาย
6. นางสาวสุวภัทร ก้อนทอง คณะศึกษาศาสตร์ กีฬาฮอกกี้
7. นายถิรวุฑ สรวลสรรค์ คณะศึกษาศาสตร์ กีฬาฟุตบอล
8. นางสาวจีน่า ทองพัน คณะสังคมศาสตร์ กีฬาฟุตบอล
9. นางสาวนวลอนงค์ หมื่นศรี คณะศึกษาศาสตร์ กีฬาฟุตบอล
10. นายอัศวเมธี บารมีช่วย คณะบริหารธุรกิจ กีฬาแฮนด์บอล
11. น.ส.ณัฐิดา รัตนภิรมย์ คณะมนุษยศาสตร์ กีฬาแฮนด์บอล
12. น.ส.จิรารัตน์ หมายมั่น คณะบัณฑิตวิทยาลัย กีฬาแฮนด์บอล
13. นางสาวณัฎฐพร เตชะนัน คณะศึกษาศาสตร์ กีฬาซอฟท์บอล
14. นางสาวมีนตรา โชคขจรไพศาล คณะวิทยาการจัดการ กีฬาซอฟท์บอล
15. นางสาวถิรายุ ศักดิ์เจริญชัยกุล คณะวิทยาการจัดการ กีฬาซอฟท์บอล
16. นางสาวเบญญากร คุณประทุม คณะบริหารธุรกิจ กีฬาโปโลน้ำ
17. นายจักกริช ถนอมน้อย คณะศึกษาศาสตร์ กีฬาวอลเลย์บอล
18. นางสาวกชพร ประทุมสุวรรณ คณะบัณฑิตวิทยาลัย กีฬายิงธนู
19. นายพงษ์พิพัฒน์ งามนุช คณะศึกษาศาสตร์ กีฬาดาบสากล
20. นางสาวแพรวา นุดดาบี คณะบริหารธุรกิจ กีฬาฟุตบอล
ในที่นี้มีนิสิต นักกีฬา ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงจากการแข่งขันเอเชียน เกมส์ 2022 ดังนี้
1. นางสาวอภิญญา สร้อยจิต คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กีฬาเรือพาย
2. นายวีฤทธิ์ โพธิ์พันธุ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กีฬาอีสปอร์ต
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมกำพลอดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.
ยินดีกับนิสิตทุกท่านด้วยนะครับ
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *