โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์การกีฬาเรื่องโภชนาการการกีฬา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์การกีฬาเรื่องโภชนาการการกีฬา Sports Nutrition
ผศ.รัชด ชมภูนิช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์การกีฬา “โภชนาการการกีฬา Sports Nutrition”บรรยายโดยอาจารย์ไกรยศ สุดสะอาด อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนากีฬา คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในวันพุธ ที่ 13 ธันวาคม 2566 เวลา 8.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 กองพัฒนานิสิต อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *